Nguyễn Văn Nên » "Điều lệ Đảng"

Điều lệ Đảng

Góp ý “Quy chế bầu cử ứng cử Đại hội 12” theo Quyết định 244-QĐ/TW

Góp ý “Quy chế bầu cử ứng cử Đại hội 12” theo Quyết định 244-QĐ/TW

08/06/2015“Điều lệ Đảng là luật tối cao đảm bảo tính nghiêm minh, dân chủ của Đảng, nhưng chính Điều: 13, 14, 17, 19 của quyết định 244/QĐ/TW đã thu hẹp dân chủ, tăng cường tính tập trung đến mức vi phạm quyền tự do bầu cử, ứng cử của “công dân đảng viên” mà quyền này là quyền tự do sơ đẳng mà...