Nguyễn Văn Nên » "mỏ đồng Tụ Long"

mỏ đồng Tụ Long

Cuộc bảo vệ mỏ đồng Tụ Long trước xâm lấn của nhà Thanh

Cuộc bảo vệ mỏ đồng Tụ Long trước xâm lấn của nhà Thanh

15/05/2016Thấy kho của nằm sát mình, người Trung Quốc”động lòng”, và đã có nhiều hành động xâm phạm. Vua Lê Dụ Tông đã lệnh cho Tế tửu Nguyễn Công Thái thực hiện việc cắm mốc bên sông Đổ Chú, xác định vùng mỏ Tụ Long là của Việt Nam.   Thổ ti Vân Nam trắng trợn chiếm mỏ đồng Sự giàu có của vùng...