Nguyễn Văn Nên » "cán bộ nêu gương"

cán bộ nêu gương

Trách nhiệm, hiệu quả công việc là thước đo của sự nêu gương

Trách nhiệm, hiệu quả công việc là thước đo của sự nêu gương

07/11/2018Đối với đông đảo quần chúng, nêu gương không phải là những điều quá cao xa, to tát, mà chính là những việc làm cụ thể, thiết thực trong cuộc sống, sinh hoạt, công tác thường ngày của mỗi cán bộ, đảng viên.  Chỉ có những việc “mắt thấy, tai nghe”, “người thật, việc thật”, bằng kết quả cụ...